Activities/Services
Ebooks : Free Download
Last Updated On Nov 2 2017 12:49PM
[ Printable Version ]
Click Here For -> Books For Audit Courses


---------------------------------------- E-Books --------------------------------------------
 
01. Agricultural Science
02. Architecture, Science and Technology
03. Commerce and Management
04.Computer Science
05. Continuing Education
06. Education
07. Health Science
08. Humanities and Social Sciences
09. Academic Services Division

School of Education
 Bachelor of Education (B.Ed)

--- Ebooks : Free download ---

 Sr.
 No
 Code   Name of E-book  Click Here
01 EDU426   शैक्षणिक तंत्रविज्ञान (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
02 EDU427   शिक्षक आणि बालशिक्षण - भाग १ (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
03 EDU427   शिक्षक आणि बालशिक्षण - भाग २ (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
04 EDU428   शिक्षक आणि स्वयंसहाय्य गट - भाग १ (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
05 EDU428   शिक्षक आणि स्वयंसहाय्य गट - भाग २ (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
06 EDU429   मूल्यशिक्षण (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) - भाग १ - (पृष्ठ क्र १ ते ८०) Click Here
07 EDU429   मूल्यशिक्षण (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) - भाग २ - (पृष्ठ क्र ८१ ते १६४) Click Here
08 EDU430   प्राथमिक शिक्षकांसाठी इंग्रजी : भाग १  (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
09 EDU431   प्राथमिक शिक्षकांसाठी इंग्रजी : भाग २  (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
10 EDU432   प्राथमिक शिक्षकांसाठी इंग्रजी : भाग ३  (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
11 EDU433   शिक्षणातील संज्ञापन प्रकार (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
12 EDU434   प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण व शिक्षकाची कार्ये (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
13 EDU435   माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण व शिक्षकाची कार्ये (वैकल्पिक अभ्यासक्रम) Click Here
14 EDU436   कृतिसंशोधन  Click Here
15 EDU476   सैद्धांतिक भागांवरील प्रात्यक्षिके कार्यफाईल  Click Here
16 EDU477   सूक्ष्म अध्यापनाशी संबंधित प्रात्यक्षिके कार्यफाईल  Click Here
17 EDU478   सरावपाठ संबंधित प्रात्यक्षिके कार्यफाईल - भाग १ Click Here
18 EDU478   सरावपाठ संबंधित प्रात्यक्षिके कार्यफाईल - भाग २ Click Here
19 EDU479   अभ्यासपूरक प्रात्यक्षिके कार्यफाईल Click Here
20 EDU480   स्वाध्याय पुस्तिका Click Here
21 EDU481   नमुना प्रश्नपत्रिका व उत्तरलेखन  Click Here
22 EDU422   उदयोन्मुख भारतीय समाज आणि शिक्षण  Click Here
23 EDU425   सर्वसमावेशित शिक्षण  Click Here
24 -----   English for Primary Teachers - Book 2 Click Here
25 -----   English for Primary Teachers - Book 3 Click Here