February-2016 Exams.
Last Updated On Jun 29 2016 12:15PM
[ Printable Version ]परीक्षेसंबंधी महत्वाच्या सूचना

अ.क्र

तपशील

Click Here

01

पूर्वतयारी प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : फेब्रुवारी २०१६ ऑनलाईन परीक्षेसाठी मान्यताप्राप्त परीक्षा केंद्रांची यादी.

Click Here

02

 कृषि शिक्षणक्रम अंतिम प्रात्यक्षिक/अंतिम लेखी परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०१६                  परीक्षेसाठीच्या सूचना आणि वेळापत्रक   

Click Here

03

  कृषि शिक्षणक्रम अंतिम प्रात्यक्षिक/अंतिम लेखी परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०१६ -    
  मान्यताप्राप्त परीक्षाकेंद्रांची यादी.

Click Here

04   कृषि विज्ञान (T19) / उद्यानविद्या (T18) पदवी अंतिम लेखी परीक्षा मार्च 
  २०१६ - विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि वेळापत्रक 
Click Here
05

पूर्वतयारी शिक्षणक्रम : फेब्रुवारी २०१६ ऑनलाईन परीक्षेसाठी पात्र विद्यार्थी यादी

Click Here 1
Click Here 2