May 2016
Last Updated On Jan 31 2017 3:07PM
[ Printable Version ]Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 

Results of Examinations Conducted in May 2016
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 G01   First Year B.A.  Click Here
2 G01   Second Year B.A.  Click Here
3 G01   Third Year B.A.  Click Here
4 G01   First Year B.A. (9 Digits PRN) (Old Pattern) Click Here
5 G01   Second Year B.A. (9 Digits PRN) (Old Pattern) Click Here
6 G01   Third Year B.A. (9 Digits PRN) (Old Pattern) Click Here
7 G15   B.A. in (MCJ) - First Year Click Here
8 G15   B.A. in (MCJ) - Second Year Click Here
9 G15   B.A. in (MCJ) - Third Year Click Here
10 G11   First Year B.A. (Hindi Medium) Click Here
11 G11   Second Year B.A. (Hindi Medium) Click Here
12 G11   Third Year B.A. (Hindi Medium) Click Here
13 G12   First Year B.A. (Urdu Medium) Click Here
14 G12   Second Year B.A. (Urdu Medium) Click Here
15 G12   Third Year B.A. (Urdu Medium) Click Here
16 G02   First Year B.Com. (English) Click Here
17 G02   Second Year B.Com. (English) Click Here
18 G02   Third Year B.Com. (English) Click Here
19 G02   First Year B.Com. (Marathi) Click Here
20 G02   Second Year B.Com. (Marathi) Click Here
21 G02   Third Year B.Com. (Marathi) Click Here
22 G02   First Year B.Com. (Marath Mediumi) 
  (9 Digits PRN) (Old Pattern)
Click Here
23 G02   First Year B.Com. (English Medium)
  
(9 Digits PRN) (Old Pattern)
Click Here
24 G02   Second Year B.Com. (9 Digits PRN) (Old Pattern) Click Here
25 G02   Third Year B.Com. (9 Digits PRN) (Old Pattern) Click Here
26 C97  Certificate in Fire Safety Engineering Management Click Here
27 P40   Diploma in Ophthalmic Technical Assistant Click Here
28 P03   Diploma in MCJ Click Here
29 P27   Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) Click Here
30 P96   PG Diploma in Fire and Safety Engineering Management Click Here
31 C07   Certificate Programme in Human Rights - 2011 Pattern Click Here
32 M14   M.A. (Marathi) - Old Annual Pattern F.Y.M.A. Marathi Click Here
33 M14   M.A. (Marathi) - Old Annual Pattern S.Y.M.A. Marathi Click Here
34 C55   Certificate for Rugnasahayak (Patient Assistant) Click Here
35 T73N   Diploma in Automobile Techniques Click Here
36 V12   Diploma in Mechanical Techniques Click Here
37 P08   Diploma in Cooperative Management (DCM) Click Here
38 C93   Certificate Course in Computer Operations for the Blind Click Here
39 C8A   'A' Certificate in Textile Click Here
40 C8B   'B' Certificate in Textile Click Here
41 C8C   'C' Certificate in Textile Click Here
42 C8D   'D' Certificate in Textile Click Here
43 C8E    'E' Certificate in Textile Click Here
44 C8F    'F' Certificate in Textile Click Here
45 T72N   Diploma for Electrician & Domestic Appliances
  Maintenance (DEDAM)
Click Here
46 V40   F. Diploma in Archi. & Design (2011 Pattern) Click Here
47 C2E   Certificate in Beauty Parlour Management Click Here
48 V05   Diploma in Computer Hardware Maint. & Network
  Technologies (Windows-2000)
Click Here
49 V07   Diploma in Computer Hardware Maint. & Network
  Technologies (Windows-2003)
Click Here
50 V14   Diploma in Computer Hardware Maint. & Network
  Technologies (Windows-2008)
Click Here
51 P10   Diploma in School Management Click Here
52 C52   Certificate in Arogyamitra Click Here
53 M05   M.Sc. (Agri.) Click Here
54 R01   Master of Philosophy (M.Phil.) (Old) Click Here
55 V11   Diploma For Civil Supervisor (DFCS) Click Here
56 V13   Diploma in Fitter Click Here
57 G10   Diploma in Gandhian Thoughts  Click Here
58 C31   बालसंगोपन आणि रंजन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम Click Here
59 C3A   Certificate in German Language Click Here
60 V72   Bachelor of Science (Automotive Techniques) - First Year Click Here
61 V71   Bachelor of Science (Construction Practices) - First Year Click Here
62 V88   M.B.A. (Fashion Business) (2015 Pattern) - II Semester Click Here
63 M04   Master of Education (M.Ed.) Click Here
64 M07   Master of Commerce (M.Com.) F.Y.M.Com Click Here
65 M07   Master of Commerce (M.Com.) S.Y.M.Com Click Here
66 P90   Bachelor of Business Administration (Aviation, Hospitality
  and Travel & Tourism Management - Semester - I
Click Here
67 P90   Bachelor of Business Administration (Aviation, Hospitality
  and Travel & Tourism Management
 - Semester - II
Click Here
68 T95N   Diploma in Air Conditioning & Refrigeration (DACR) Click Here
69 T31   Diploma in Printing Technology and Graphic Arts (DPTGA)
  Part - I 
Click Here
70 T31   Diploma in Printing Technology and Graphic Arts (DPTGA)
  Part - II
Click Here
71 C5K   Certificate in Accupresure  Click Here
72 M12   M.A.(Education) - Annual Old Pattern - F.Y. Click Here
73 M12   M.A.(Education) - Annual Old Pattern - S.Y. Click Here
74 M12   M.A.(Education) - 2015 Pattern - IInd Semester Click Here
75 P16   M.Lib. & I.Sc. Click Here
76 C07   Certificate Programme in Human Rights - 2007 Pattern Click Here
77 P48   Diploma in Industrial Pharmaceutical Science - First Year Click Here
78 P48   Diploma in Industrial Pharmaceutical Science - Second Year Click Here
79 P54  B.B.A. (Insurance and Banking) - First Year Click Here
80 P54   B.B.A. (Insurance and Banking) - Second  Year Click Here
81 P54   B.B.A. (Insurance and Banking) - Third Year Click Here
82 P69    First Year - Diploma in Industrial Science (Pharmaceutical)
  2015 Pattern
  
Click Here
83 V37   Bachelor of Fine Arts (B. F. A.)  New-2010 Pattern
  Part- II 
Click Here 
84 V37   Bachelor of Fine Arts (B. F. A.)  New-2010 Pattern
  Part-III
Click Here
85 V37   Bachelor of Fine Arts (B. F. A.)  New-2010 Pattern
  Part- IV
Click Here
86 C36  आशययुक्त अध्यापन पद्धती प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम Click Here
87 V32   Master of Science (Fashion Design) Part II Click Here
88 G29   First Year B.A.(Consumer Services) Click Here
89 G29   Second Year B.A.(Consumer Services) Click Here
90 G29   Third Year B.A.(Consumer Services) Click Here
91 P01   Bachelor of Education (B.Ed.) Click Here
92 G64   First Year B.A. (Road Transport) - Semester - I Click Here
93 G64   First Year B.A. (Road Transport) - Semester - II Click Herre
94 G64   Second Year B.A. (Road Transport)  Click Here
95 G64   Third Year B.A. (Road Transport)  Click Here
96 P09   M.B.A. - First Year (2013 Pattern) Click Here
97 P09   M.B.A. - Second Year (2013 Pattern) Click Here
98 V85  Bachelor of Fine Arts - (PAINTING) (2015 Pattern) 
  Part I - Sem II
Click Here
99 P23   Diploma in Yoga Teacher (2007 Pattern) Click Here
100 P42   Post Graduate Diploma in Hospital & Health Care
  Management
Click Here
101 P09   First Year M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
102 P09   Second Year M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
103 P09   Third Year M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
104 P09   First Year M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
105 P09   Second Year M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
106 P09   Third Year M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
107 V86   Bachelor of Fine Arts - (CERAMIC)  (2015 Pattern) Click Here
108 G21   First Year B.A. (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
109 G21   Second Year B.A. (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
110 G21   Third Year B.A. (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
111 G21   First Year B.A. (Police Administration) 2011 Pattern Click Here
112 G21   Second Year B.A. (Police Administration) 2011 Pattern Click Here
113 G21   Third Year B.A. (Police Administration) 2011 Pattern Click Here
114 G21   First Year B.A. (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
115 G21   Second Year B.A. (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
116 G21   Third Year B.A. (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
117 M41   M.A. (Marathi) - First Year - Semester II Click Here
118 M42   M.A. (Hindi) - First Year - Semester II Click Here
119 M43   M.A. (English) - First Year - Semester II Click Here
120 V31   B.Sc. (Fashion Design) New 2010 Pattern Part I Click Here
121 V31   B.Sc. (Fashion Design) New 2010 Pattern Part II Click Here
122 V31    B.Sc. (Fashion Design) New 2010 Pattern Part III Click Here
123 V30   B.Sc. (Interior Design) Part I Click Here
124 V30    B.Sc. (Interior Design) Part II Click Here
125 V30    B.Sc. (Interior Design) Part III Click Here
126 V89   M.Sc. (Fashion Business) (2015 Pattern) First Year - Sem.II Click Here
127 P25   Bachelor of Medical Lab Technology - First Year Click Here
128 P25   Bachelor of Medical Lab Technology - Second Year Click Here
129 P25   Bachelor of Medical Lab Technology - Third Year Click Here
130 V17   Diploma in Basic Facility Services Click Here
131 G40   B.Com. (Cooperative Management) - First Year Click Here
132 P73   Diploma in Fire & Safety Engineering Management Click Here
133 P04    B.Lib. & I.Sc. Click Here
134 T36   Diploma in Interior Design and Decoration (DIDD) Click Here
135 P79   M.B.A. - First Year - Sem. II Click Here
136 M31   F.Y. M.A. (Subject Communication) 2014 Pattern Click Here
137 M32   F.Y. M.A. (Educational Communication) 2014 Pattern Click Here
138 M33   F.Y. M.A. (Distance Education) 2014 Pattern Click Here
139 M34   F.Y. M.Com. (Subject Communication) 2014 Pattern Click Here
140 M35   F.Y. M.Sc. (Subject Communication) 2014 Pattern Click Here
141 M31   M.A. (Subject Communication) 2012 Pattern Click Here
142 M32   M.A. (Educational Communication) 2012 Pattern Click Here
143 M34   M.Com. (Subject Communication) 2012 Pattern Click Here
144 M35   M.Sc. (Subject Communication) 2012 Pattern Click Here
145 M35   M.Sc. (Subject Communication) 1993 Pattern Click Here
146 M17   F.Y. M.Com. Semester - II Click Here
147 C08   Certificate Programme for Councellors Training (CPCT) Click Here
148 P97   Bachelor of Fire and Health  Safety  Environment
 Management - First Year
Click Here
149 P97   Bachelor of Fire and Health  Safety  Environment
 Management - Second Year
Click Here
150 P97   Bachelor of Fire and Health  Safety  Environment
 Management - Third Year
Click Here
151 T74   B.Sc.(Hotel and Tourism Management) - First Year Click Here
152 T74   B.Sc.(Hotel and Tourism Management) - Second Year Click Here
153 T74   B.Sc.(Hotel and Tourism Management) -Third Year Click Here
154 V74   B.Sc.(Hospitality and Tourism Studies) -First Year Click Here
155 V74   B.Sc.(Hospitality and Tourism Studies) - Second Year Click Here
156 V74   B.Sc.(Hospitality and Tourism Studies) -Third Year Click Here
157 C5_K   Advance Certificate in Acupressure  Click Here
158 P95   F.Y. M.B.A.(PPM) Click Here
159 M24   M.Ed. (2010 Pattern) Click Here
160 P26   B.Sc. (Optometry) 2009 Pattern - Part I - Semester II Click Here
161 P26   B.Sc. (Optometry) 2009 Pattern - Part II - Semester IV Click Here
162 P26   B.Sc. (Optometry) 2009 Pattern - Part III - Semester VI Click Here
163 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (API) First Year Click Here
164 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (API) Second Year Click Here
165 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (API) Third Year Click Here
166 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (Formulation) First Year Click Here
167 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (Formulation) Second Year Click Here
168 P38   B.Sc. in Industrial Drug Science (Formulation) Third Year Click Here
169 P74  Master of Public Health (2015 Pattern) Click Here
170 P46  Master of Public Health (2011 Pattern) - First Year Click Here
171 P46   Master of Public Health (2011 Pattern) - Second Year Click Here
172 P89  Diploma in Aviation, Hospitality and Travel & Tourism
 Management - Semester II
Click Here
173 P72   F.Y. Bachelor of Cooperative Management Click Here
174 P72   S.Y. Bachelor of Cooperative Management Click Here
175 P72   T.Y. Bachelor of Cooperative Management Click Here
176 V18   Diploma in Advance Facility Services Click Here
177 V19   T.Y B.Sc. in Facility Services Click Here
178 T74   F.Y. B.Sc. (Hotel and Tourism Management) Click Here
179 T74   S.Y. B.Sc. (Hotel and Tourism Management) Click Here
180 T74   T.Y. B.Sc. (Hotel and Tourism Management) Click Here
181 V90   M.Sc. (Hotel and Tourism Studies) - First Year - Sem.-II Click Here
182 V91   M.Sc. (Food Science) - First Year - Sem. - II Click Here
183 V78   M.Sc. (Food Science) - Second Year Click Here
Marks Verification - Exam. May 2016
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 All    Notification dated 13.10.2016 By Exam. Unit3 Click Here
2 All   Notification dated 01.09.2016 By Exam. Unit3 Click Here
3 All    Notification dated 22.08.2016 By Exam. Unit3 Click Here
4 P04,P16    Mark Verification Notification dated 20.09.2016
  By Exam. Unit2 - 
Programs - B.Lib.& I.Sc,M.Lib. & I.Sc. 
Click Here