January 2017
Last Updated On Aug 11 2017 1:57PM
[ Printable Version ]
Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 Results of Examinations Conducted in January 2017
(Students having 9 Digits P.R.No.)

 

Sr.
No.
Program Code 
     
Program Name Link
1 G01   B.A. First Year Click Here
2 G01   B.A. Second Year Click Here
3 G01   B.A. Third Year Click Here
4 G02   B.Com.  First Year  (Marathi Medium) Click Here
5 G02   B.Com.  First Year  (English Medium) Click Here
6 G02   B.Com.  Second Year Click Here
7 G02   B.Com.  Third Year Click Here
Results of Examinations Conducted in January 2017
(Students having 16 Digits P.R.No.)
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 C97   Certificate in Fire Safery Engineering
   Management
Click Here
2 P16   Master of Library and Information Science
   (M.Lib. & I.Sc.)
Click Here
3 M07   M.Com. (Commerce) Click Here
4 C3A   Certificate in German Language Click Here
5 C3G   Certificate in Arabic Language Click Here
6 C8C   "C" Certificate Programme in Textiles Click Here
7 C8D   "D" Certificate Programme in Textiles Click Here
8 T72   Diploma in Electrician and Domestic
  Appliances Maintenance
Click Here
9 T73   Diploma in Automobile Techniques Click Here
10 V14   Diploma in Computer Hardware Maintenace &
   Network Technologies (DCHMNT)  
  (Windows 2008 Server)
Click Here
11 V32   Master of Science (Fashion Design) 
  Part - I & Part - II
Click Here
12 V71   B.Sc. in Construcion Practices Click Here
13 V72   B.Sc. in Automotive Technique Click Here
14 M04   Master of Education (M.Ed.) Click Here
15 C55   Certificate in Patient Assistant Click Here
16 C8E    "E" Certificate Programme in Textiles Click Here 
17 C8F    "F" Certificate Programme in Textiles Click Here
18 V07   Diploma in Computer Hardware Maintenace &
   NetworkTechnologies (DCHMNT)
  (Windows 2003 Server)
Click Here
19 G01   First Year, Second Year & Third Year BA
  (Bachelor of Arts)
Click Here
20 V46   M.Sc. (Acturarial Science) (2015 Pattern) Click Here
21 V41   M.Arch (General (2011 Pattern) Click Here
22 V44   M.Arch. (Urban & Rural Planning
  (2011 Pattern)
Click Here
23 V63   Diploma in Electronics and Telecommunication
  Engineering (2012 Pattern)
Click Here
24 V40   F. Diploma in Archi. & Design (2011 Pattern) Click Here
25 T03   Diploma in Computer Technology
  (2010 Pattern)
Click Here
26 T33   B.Tecch. (Marine Engineering (2004 Pattern) Click Here
27 T05   Diploma in Industrial Electronics
  (2010 Pattern)
Click Here
28 V43   M.Arch. (Env. Arch.) (2011 Pattern) Click Here
29 V11   Diploma in Civil Supervisor Click Here
30 V12   Diploma in Mechanical Techniques Click Here
31 V30   B.Sc. in Interior Design -Part I, Part II & Part III Click Here
32 V31   B.Sc. Fashion Design (New 2010 Pattern) -
  Part I, Part II & Part III

 
Click Here
33 C5_K   Advanced Certificate in Accupressure Click Here
34 C5K   Certificate in Accupressure Click Here
35 P09   MBA  - FY, SY &  TY
  (2007, 2012 & 2013 Pattern)
Click Here
36 T36   Diploma in Interior Design & Decorartion Click Here
37 V37   Bachelor of Fine Arts (New 2010 Pattern) 
  Part II, III & IV
Click Here
38 P90   Bachelor in Aviation, Hospitality and Travel &
  Tourism Management
Click Here
39 G02   First Year B.Com. (English / Marathi) Medium Click Here
40 G02   Second Year B.Com. (English / Marathi)
  Medium
Click Here
41 G02   Third Year B.Com. (English/Marathi) Medium Click Here
42 G15   B.A. (Mass Communication and Journalism)
  FY, SY & TY
Click Here
43 T74   B.Sc. (HTM) - First Year Click Here
44 T74   B.Sc. (HTM) - Second Year Click Here
45 T74   B.Sc. (HTM) - Third Year Click Here
46 T76   B.Sc. (HMCO)- First Year Click Here
47 T76   B.Sc. (HMCO) - Second Year Click Here
48 T76   B.Sc. (HMCO) - Third Year Click Here
49 T78   M.Sc. in Hotel and Tourism Management 
  First Year
Click Here
50 T97   B.Sc. (Media and Graphics Animation)
   - First Year
Click Here
51 T97   B.Sc. (Media and Graphics Animation)
   - Second Year
Click Here
52 T97   B.Sc. (Media and Graphics Animation)
  - Third Year
Click Here
53 V17   Diploma in Basic Facility Services Click Here
54 V18   Diploma in Advanced Facility Services Click Here
55 V90   M.Sc. in Hospitality and Tourism Studies 
  Second Year - Semester III

 
Click Here
56 M12   M.A.(Education) - (Old Annual Pattern) 
  First year
Click Here
57 M12   M.A.(Education) - (Old Annual Pattern) 
  Second year
Click Here
58 M14   M.A. (Marathi) (2011 Pattern) - First Year Click Here
59 M14   M.A. (Marathi) (2011 Pattern) - Second Year  Click Here
60 V28   Bachelor of Design (2014 Pattern) Click Here
61 T07   Diploma in Communication Engineering
  (2010 Pattern)
Click Here
62 T24   Diploma in Mechanical Engineering
  (2010 Pattern
)
Click Here
63 G11   FY BA (Hindi) Click Here
64 G11   SY BA (Hindi) Click Here
65 G11   TY BA (Hindi) Click Here
66 G12   FY BA (Urdu) Click Here
67 G12   SY BA (Urdu) Click Here
68 G12   TY BA (Urdu) Click Here
69 G29   FY BA (Consumer Services) Click Here
70 G29   SY BA (Consumer Seivices) Click Here
71 G29   TY BA (Consumer Services) Click Here
72 P26   B.Sc. (Optometry) Sem. I, III & IV Click Here
73 V74   B.Sc. (HTS) - First, Second & Third Year Click Here
74 V76   B.Sc. (HSCS) - First, Second & Third Year Click Here
75 V77   M.Sc. (HTS) Click Here
76 V91   M.Sc. (Food Science) Second Year - III Sem. Click Here
77 P01   Bachelor of Education (B.Ed.) Click Here
78 V58   M.Sc. (Environmental Science) (2015 Pattern) Click Here
79 V42   M.Arch. (Construction Management)
  (2011 Pattern)
Click Here
80 V61   B.Tech. (Marine Engineering) 2012 Pattern Click Here
81 V23   B.Tech. (Marine Engineering) 2010 Pattern Click Here
82 V102   B.Sc. in Hospitality Studies & Catering
  Services
Click Here
83 P32   B.C.A. 2015 Pattern (P32)  - Semester 1 to 6 Click Here
84 C35   शालेय व्यवहाराकरिता माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान
  प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम 
Click Here
85 P131   Bachelor of Computer Application
  (2016 Pattern)
Click Here
86 P133    B.Sc. (Industrial Science) (2016 Pattern) Click Here
87 V46   M.Sc. (Acturarial Science) (2011 Pattern) Click Here
88 V44   M.Arch. (Urban & Rural Planning)
  (2011 Pattern)
Click Here
89 V63   Diploma in Electronics & Telecommunication
  Engineering (2012 Pattern)

 
Click Here
90 V40   Foundation Diploma in Architecture & Design
  (2011 Pattern)
Click Here
91 T03   Diploma in Computer Technology
  (2010 Pattern)
Click Here
92 T33   B.Tech. (Marine Engineering (2004 Pattern) Click Here
93 T05   Diploma in Industrial Electronics
  (2010 Pattern)
Click Here
94 V43   M.Arch. (Environmental Acrhitecture)
  (2011 Pattern)
Click Here
95 V22   B.Arch. (General) (2010 Pattern) Click Here
96 P32-old   B.C.A. 2015 Pattern (P32-Old)  -
   Semester 1 to 6
Click Here
97 T34   B.Tech. (Electronic Engineering) 2004 Pattern Click Here
98 V62   Diploma in Mechanical Engineering
  (2012 Pattern)
Click Here
99 P79   MBA (2015 Pattern) Click Here
100 P74   Master of Public Health (MPH) Click Here
101 P45   B.Sc. (Industrial Science) Click Here
102 T82   B.Sc. (Bio-Technology) (2006 Pattern) Click Here
103 V96   B.Sc. (Actuarial Science) (2016 Pattern) Click Here
104 M41   M.A. (Marathi) (2015 Pattern) Click Here
105 M42   M.A. (Hindi) (2015 Pattern) Click Here
106 M43   M.A. (English) (2015 Pattern) Click Here
107 M17   M.Com..(New Semester Pattern) Click Here
108 V55   Diploma in Electrical Engineering
  (2014 Pattern)
Click Here
109 T35   B.Tech. (Mechanical Engineering) (2004 Pattern) Click Here
110 V26   Bachelor of Science (Nautical) 2010 Pattern Click Here
111 T96   B.Sc. (Actuarial Science) 2006 Pattern Click Here
112 V57   M.Sc. (Mathematics) (2015 Pattern) Click Here
113 T63   Bachelor of Architecture (2005 Pattern) Click Here
114 V45   Bachalor of Science (Actuarial Science)
  2015 Pattern
Click Here
115 V46   Master of Science (Actuarial Science) 
  2011 Pattern
Click Here
116 V34   M.Sc. (Environmental Science) (2010 Pattern) Click Here
117 T83   M.Sc. (Bio-Technology) (2006 Pattern) Click Here
118 T81   M.Sc. (Bio-Informatics) (2006 Pattern) Click Here
119 M31   M.A.(Subject Communication)
  (2016 Pattern) - Sem. 1
Click Here
120 M32   M.A.(Educational Communication)
  (2016 Pattern) - Sem. 1
Click Here
121 M33   M.A.(Distance Education)
  (2016 Pattern) - Sem. 1
Click Here
122 M35   M.Sc.(Subject Communication)
  (2016 Pattern) - Sem. 1
Click Here
123 P21   B.Ed. (Special Programme) (HI/VI) 2015 Pattern (First Year) Click Here
124 P141   Diploma in Industrial Science (2016 Pattern (Semester 1) Click Here
125 P142   Diploma in Computing (2016 Pattern (Semester 1) Click Here
126 V92   B.Sc. (Regular) 2015 CGPA Click Here
127 C31   बालसंगोपन आणि रंजन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम  Click Here
128 V55L   Diploma in Electrical Engineering
  (2014 Pattern)
Click Here
129 V62L   Diploma in Mechanical Engineering
  (2012 Pattern)
Click Here
130 V63L   Diploma in Electronics & Telecommunication
  Engineering (2012 Pattern)
Click Here
131 V27   Bachelor of Science Nautical (2015 Pattern) Click Here
Marks Verification Reports - Examinations - January 2017
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 ---   Notification dated 7th April, 2017 Click Here
2 ---   Notification dated 5th May, 2017 Click Here
3 ---   Notification dated 13th May, 2017 Click Here
4 ---   Notification dated 16th May, 2017 Click Here
5 ---   Notification dated 22th May, 2017 Click Here
6 ---   Notification dated 25th May, 2017 Click Here
7 ---   Notification dated 26th May, 2017 Click Here
8 ---   Notification dated 2nd June, 2017 Click Here
9 ---   Notification dated 15th June,, 2017 Click Here