April 2017
Last Updated On Jun 29 2017 1:25PM
[ Printable Version ]Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 Results of Examinations Conducted in April 2017
(Students having 16 Digits P.R.No.)

 

Sr.
No.
Program Code 
     
Program Name Link
1 T18/T19   B.Sc. (Agriculture/Horticulture)
  Project & Viva marks
Click Here
2 M05   M.Sc. (Agricultural Extension) Click Here
3 C1D   माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र 
  Certificate in Gardening / Mali Training
Click Here
4 T12   कृषी अधिष्ठान 
  Foundation in Agricultural Science
Click Here
5 T18     B.Sc. (Horticulture) उद्यानविद्या पदवी Click Here
6 T19   B.Sc. (Agriculture) कृषि विज्ञान पदवी Click Here
7 T14   Diploma in Agri Business Management 
  कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन पदविका
Click Here
8 P18   Diploma in Agro Journalism 
  कृषी पत्रकारिता पदविका
Click Here
9 T20   Diploma in Horticulture
  उद्यानविद्या पदविका
Click Here
Marks Verification Reports - Examinations - April/May 2017
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 Agri.   Notification dated 2nd June, 2017 Click Here
2 Agri.   Notification dated 29th June, 2017 Click Here