May 2017
Last Updated On Nov 9 2017 2:37PM
[ Printable Version ] 
   मे २०१७ मधील विविध शिक्षणक्रमांच्या गुणपत्रिकांच्या उपलब्धतेबाबत दि. १० सप्टेंबर २०१७
  रोजीचे परिपत्रक -
Click Here

 

Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 Results of Examinations Conducted in May 2017
(Students having 16 Digits P.R.No.)

 

Sr.
No.
Program Code 
     
Program Name Link
1 V40   First Year - Foundation Diploma in
  Architecture & Design - 2011 pattern
Click Here
2 V40   Second  Year - Foundation Diploma in
  Architecture & Design - 2011 pattern
Click Here
3 C8A    'A' Certificate in Textiles Click Here
4 C8B   'B' Certificate in Textiles Click Here
5 C8D   'D' Certificate in Textiles Click Here
6 V30   B.Sc. in Interior Design (Part I) Click Here
7 V30   B.Sc. in Interior Design (Part II) Click Here
8 V30   B.Sc. in Interior Design (Part III) Click Here
9 T73   Diploma in Automobile Techniques
 (2010 Pattern)
Click Here
10 V07   DCHMNT (Windows Server 2003) Click Here
11 V12   Diploma in Mechanical Techniques (DMT) Click Here
12 V13   Diploma For Fitter (DIF) Click Here
13 V14   DCHMNT (Windows Server 2008) Click Here
14 V102   B.Sc. In Hospitality Studies & Catering Services -
  IInd Semester
Click Here
15 T72   Diploma in Electrician & Domestic Appliances Maintenance
  (DEDAM)
Click Here
16 C8C   "C" Certificate in Textile Click Here
17 V11   Diploma in Civil Supervisor Click Here
18 V15   Diploma in Saloon Techniques Click Here
19 T31   Diploma in Printing Technology and Graphic
  Arts
Click Here
20 V90   M.Sc. in Hospitality & Tourism Studies
  (Semester II)
Click Here
21 V90   M.Sc. in Hospitality & Tourism Studies
  (Semester IV)
Click Here
22 V74   Fist Year B.Sc. in Hospitality and Tourism
  Studies
Click Here
23 V74   Second Year B.Sc. in Hospitality and
  Tourism Studies
Click Here
24 V74   Third Year B.Sc. in Hospitality and
  Tourism Studies
Click Here
25 P73   Diploma in Fire  Safety Engineering
  Management
Click Here
26 V103   B.Sc. in Fire  Safety Engineering Management Click Here
27 C52   Certificate in Arogyamitra Click Here
28 P48   Diploma in Industrial Science Click Here
29 P27   DMLT Click Here
30 P46   Master of Public Health Click Here
31 C55   Certificate in Patient Assistant Click Here
32 P03   Diploma in Mass Communication and
  Journalism
Click Here
33 V32   Master of Science (Fashion Design) Click Here
34 V72   Bachelor of Science (Automotive Techniques) Click Here
35 G15   B.A. in Mass Communication and Journalism Click Here
36 P10   Diploma in School Management (DSM) Click Here
37 G40   B.Com. (Cooperative Management) Click Here
38 V37   Bachelor of Fine Arts (New) 2010 Pattern
  Part I, II, III and IV
Click Here
39 G02   Bachelor of Commerce (B.Com.)
  (English/Marathi Medium) -
  First Year, Second Year and Third Year
Click Here
40 T76   B.Sc. (HMCO) Click Here
41 V71   Bachelor of Science (Construction Practices)
  (First and Second Year)
Click Here
42 P25   B.Sc. (MLT) Click Here
43 C07   मानवी हक्क प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम Click Here
44 M62   M.A. (Education) (New Semester Pattern) Click Here
45 P42   PG Diploma in Hospital & Health Care
  Management
Click Here
46 P49   Diploma in Pharma Manufacturing &
  Packaging  (DPMP) (New Pattern)
Click Here
47 G01    FY BA (Bachelor of Arts) First Year Click Here
48 G01    SY BA (Bachelor of Arts) Second Year Click Here
49 G01    TY BA (Bachelor of Arts) Third Year Click Here
50 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-I Click Here
51 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-II Click Here
52 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-III Click Here
53 V85    BFA (Painting) Semester - IV Click Here
54 C8E    E Certificate Click Here
55 C8F    F Certificate Click Here
56 V89    M.Sc (Fashion Design)(V89) Semester-2 Click Here
57 G12    F.Y.B.A. (Urdu Medium) First Year Click Here
58 G12    S.Y.B.A. (Urdu Medium) Second Year Click Here
59 G12    T.Y.B.A. (Urdu Medium) Third Year Click Here
60 G11    F.Y.B.A. (Hindi Medium) First Year Click Here
61 G11    S.Y.B.A. (Hindi Medium) Second Year Click Here
62 G11    T.Y.B.A. (Hindi Medium) Third Year Click Here
63 P26    F.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
64 P26   S.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
65 P26   T.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
66 P38   F.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science)
  2011 Pattern
Click Here
67 P38   S.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science)
  2011 Pattern
Click Here
68 P38   T.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science)
  2011 Pattern
Click Here
69 P97   F.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
70 P97   S.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
71 P97   S.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
72 P40   F.Y. Diploma in Opthalmic Technical Assistant
  (DOTA)
Click Here
73 P40   S.Y. Diploma in Opthalmic Technical Assistant
  (DOTA)
Click Here
74 P09   F.Y. M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
75 P09   S.Y. M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
76 P09   F.Y. M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
77 P09   S.Y. M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
78 P09   F.Y. M.B.A. (2013 Pattern) Click Here
79 P09   S.Y. M.B.A. (2013 Pattern) Click Here
80 P69   Diploma in Industrial Science (Pharmaceutical) Click Here
81 M07   M.Com. (First Year) Click Here
82 M07   M.Com. (Second Year) Click Here
83 M31   F.Y.M.A. in Subject Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
84 M32    F.Y.M.A. in Educational Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
85 M33   F.Y.M.A. in Distance Education
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
86 M35   F.Y.M.Sc. in Subject Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
87 P16   Master of Library & Information Science
  (M.Lib. & I. Sc.)
Click Here
88 P04   Bachelor of Library & Information Science
  (B.Lib. & I. Sc.)
Click Here
89 V76   B.Sc. (HSCS) Click Here
90 P90   B.B.A. (AHTM) (Aviation,Hospitality, Travel &  
  Tourism Management)

 
Click Here
91 V90   M.Sc. (HTS)(V90) - 2015 CGPA - Semester II Click Here
92 V90   M.Sc. (HTS)(V90) - 2015 CGPA - Semester IV Click Here
93 V91   M.Sc. (FS)(V91) - 2015 CGPA - Semester II
 
Click Here
94 V91   M.Sc. (FS)(V91) - 2015 CGPA - Semester IV Click Here
95 V19   B.Sc. (Facility Services) - 2013 Pattern -
  F.Y.B.Sc. (Facility Services)

 
Click Here
96 V19   B.Sc. (Facility Services) - 2013 Pattern - 
  S.Y.B.Sc. (Facility Services)

 
Click Here
97 V19   B.Sc. (Facility Services) - 2013 Pattern -   
  T.Y.B.Sc. (Facility Services)

 
Click Here
98 T74   B.Sc. (HTM) - 2005 Pattern - T.Y. (HTM)
 
Click Here
99 P01   B.Ed. - 2009 Pattern - B.Ed.
 
Click Here
100 M17   M.Com. (M17) - 2015 CGPA - Semester II
 
Click Here
101 M17   M.Com. (M17) - 2015 CGPA - Semester IV
 
Click Here
102 P79   MBA (P79) - 2015 CGPA - Semester II
 
Click Here
103 P79   MBA (P79) - 2015 CGPA - Semester IV
 
Click Here
104 P74   Master of Public Health (P74) - 2015 Pattern -
  Semester II

 
Click Here
105 P74   Master of Public Health (P74) - 2015 Pattern -
  Semester IV

 
Click Here
106 P10   Diploma in School Management (DSM) -
  (2012 & 2015 Pattern)
Click Here
107 M41   M.A. Marathi (M41) - 2015 CGPA - Semester II Click Here
108 M41   M.A. Marathi (M41) - 2015 Pattern -
  Semester-IV
Click Here
109 M42   M.A. Hindi (M42) - 2015 Pattern - Semester II Click Here
110 M42   M.A. Hindi (M42) - 2015 Pattern - Semester IV Click Here
111 M43   M.A. English (M43) - 2015CGPA - Semester II Click Here
112 M43   M.A. English(M43) - 2015CGPA - Semester IV Click Here
113 G10   Diploma in Gandhi Vichar Darshan Click Here
114 P80   B.Ed. - 2016 CGPA Click Here
115 P21   B.Ed.Spl. (P21) - 2015 Pattern -Semester I Click Here
116 M17   M.Com. (2015 Pattern) Click Here
117 P01   B.Ed. (2015 Pattern) Click Here
118 V89   M.Sc. (Fashion Design) (Semester IV) Click Here
119 M12   M.A. in Education (2007 Pattern) Click Here
120 M12   M.A. in Education (2015 Pattern) Click Here
121 M31   M.A.(Subject Communication) 2014 Pattern Click Here
122 M32   M.A.(Educational Communication)
  2014 Pattern
Click Here
123 M33   M.A.(Distance Education) 2014 Pattern Click Here
124 M34   M.Com. (Subject Communication)
  2014 Pattern
Click Here
125 M35   M.Sc. (Subject Communication) 2014 Pattern Click Here
126 G21   FY BA (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
127 G21   SY BA (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
128 G21   TY BA (Police Administration) 2010 Pattern Click Here
129 G21   FY BA (Police Administration) SRPF
  2011 Pattern
Click Here
130 G21   SY BA (Police Administration) SRPF
  2011 Pattern
Click Here
131 G21   TY BA (Police Administration) SRPF
  2011 Pattern
Click Here
132 G21   FY BA (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
133 G21   SY BA (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
134 G21   TY BA (Police Administration) 2013 Pattern Click Here
135 G62   FY BA - Sem. I (Road Transport) 2012 Pattern Click Here
136 G62   FY BA - Sem. II (Road Transport)
  2012 Pattern
Click Here
137 G63   SY BA  (Road Transport) 2012 Pattern Click Here
138 G64   TY BA  (Road Transport) 2012 Pattern Click Here
139 G61   First Year B.A. (Public Services) Click Here
140 G61   Second Year B.A. (Public Services) Click Here
141 G61   Third Year B.A. (Public Services) Click Here
142 M16   First Year M.A. (Public Services) Click Here
143 M16   Second Year M.A. (Public Services) Click Here
144 P23   Diploma in Yoga Teacher (2007 Pattern) 
 
(Revised result Published on 7th Nov. 2017)
Click Here
145 P52   Diploma in Cooperative Management   
  (Banking)
Click Here
146 P08   Diploma in Cooperative Management Click Here
147 P72   Bachelor in Cooperative Management (BCM) Click Here
148 P45   B.Sc. (Industrial Science) (2013 Pattern) Click Here
149 P30   B.Sc. (BIS) Click Here
150 P30-Old   B.Sc. (BIS) Click Here
151 P32   B.C.A. (2015 Pattern) Click Here
152 P32-Old   B.C.A. (Old) (2012 Pattern) Click Here
153 P45_Old   B.Sc. (Industrial Science) (2011 Pattern) Click Here
154 P131   B.C.A. (2016 Pattern) Click Here
155 P133   B.Sc. (Industrial Science) 2016 Pattern Click Here
156 P141   Diploma in Industrial Science (2016 Pattern) Click Here
157 P93   Diploma in Opeation Management Click Here
158 T36   Diploma in Interila Design & Decoration
  (DIDD)
Click Here
159 T97    B.Sc. (Media Graphics & Animation) Click Here
160 V17   Diploma in Basic Facility Services Click Here
161 V18   Diploma in Advanced Facility Services Click Here
162 V77   M.Sc. in Hospitality and Tourism Studies Click Here
163 V17   Diploma in Basic Facility Services Click Here
164 V101   B.Sc. in Hospitality and Tourism Studies Click Here
165 G29   B.A. (Counsumer Services) Click Here
166     Provisional Marksheet Exm. Apr/ May 2017 (9 Digit  PRN ) Click Here
Marks Verification Reports - Examinations - May 2017
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 P79   MBA Marks Verification Notification dated
  6th Sept., 2017
Click Here
2 ---   School of Continuing Education & Vocational
  Programs
(Uploaded on 20th Sept., 2017)
Click Here
3 ---   D.M.L.T., B.Sc. (MLT), Yoga Teacher,
  MPH - May 2017 Exam
  Marks Verification Notification
 
(Uploaded on 3rd Oct., 2017.)
Click Here
4 ---   Unit3 - Continuing & Vocational Courses -
  May 2017 Exam. Notification dated 9th Oct.17
  (Uploaded on 11th Oct., 2017.)
Click Here
5 ---   Unit3 - Continuing & Vocational Courses -
  May 2017 Exam. Notification dated 6th Oct.17
  (Uploaded on 11th Oct., 2017.)
Click Here