May 2017
Last Updated On Jul 19 2017 3:40PM
[ Printable Version ]Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 Results of Examinations Conducted in May 2017
(Students having 16 Digits P.R.No.)

 

Sr.
No.
Program Code 
     
Program Name Link
1 V40   First Year - Foundation Diploma in
  Architecture & Design - 2011 pattern
Click Here
2 V40   Second  Year - Foundation Diploma in
  Architecture & Design - 2011 pattern
Click Here
3 C8A    'A' Certificate in Textiles Click Here
4 C8B   'B' Certificate in Textiles Click Here
5 C8D   'D' Certificate in Textiles Click Here
6 V30   B.Sc. in Interior Design (Part I) Click Here
7 V30   B.Sc. in Interior Design (Part II) Click Here
8 V30   B.Sc. in Interior Design (Part III) Click Here
9 T73   Diploma in Automobile Techniques (2010 Pattern) Click Here
10 V07   DCHMNT (Windows Server 2003) Click Here
11 V12   Diploma in Mechanical Techniques (DMT) Click Here
12 V13   Diploma For Fitter (DIF) Click Here
13 V14   DCHMNT (Windows Server 2008) Click Here
14 V102   B.Sc. In Hospitality Studies & Catering Services -
  IInd Semester
Click Here
15 T72   Diploma in Electrician & Domestic Appliances Maintenance
  (DEDAM)
Click Here
16 C8C   "C" Certificate in Textile Click Here
17 V11   Diploma in Civil Supervisor Click Here
18 V15   Diploma in Saloon Techniques Click Here
19 T31   Diploma in Printing Technology and Graphic Arts Click Here
20 V90   M.Sc. in Hospitality & Tourism Studies
  (Semester II)
Click Here
21 V90   M.Sc. in Hospitality & Tourism Studies
  (Semester IV)
Click Here
22 V74   Fist Year B.Sc. in Hospitality and Tourism Studies Click Here
23 V74   Second Year B.Sc. in Hospitality and
  Tourism Studies
Click Here
24 V74   Third Year B.Sc. in Hospitality and
  Tourism Studies
 
25 P73   Diploma in Fire  Safety Engineering Management Click Here
26 V103   B.Sc. in Fire  Safety Engineering Management Click Here
27 C52   Certificate in Arogyamitra Click Here
28 P48   Diploma in Industrial Science Click Here
29 P27   DMLT Click Here
30 P46   Master of Public Health Click Here
31 C55   Certificate in Patient Assistant Click Here
32 P03   Diploma in Mass Communication and Journalism Click Here
33 V32   Master of Science (Fashion Design) Click Here
34 V72   Bachelor of Science (Automotive Techniques) Click Here
35 G15   B.A. in Mass Communication and Journalism Click Here
36 P10   Diploma in School Management (DSM) Click Here
37 G40   B.Com. (Cooperative Management) Click Here
38 V37   Bachelor of Fine Arts (New) 2010 Pattern
  Part I, II, III and IV
Click Here
39 G02   Bachelor of Commerce (B.Com.)
  (English/Marathi Medium) -
  First Year, Second Year and Third Year
Click Here
40 T76   B.Sc. (HMCO) Click Here
41 V71   Bachelor of Science (Construction Practices)
  (First and Second Year)

 
Click Here
42 P25   B.Sc. (MLT) Click Here
43 C07   मानवी हक्क प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम Click Here
44 M62   M.A. (Education) (New Semester Pattern) Click Here
45 P42   PG Diploma in Hospital & Health Care
  Management
Click Here
46 P49   Diploma in Pharma Manufacturing & Packaging 
  (DPMP) (New Pattern)
Click Here
47 G01    FY BA (Bachelor of Arts) First Year Click Here
48 G01    SY BA (Bachelor of Arts) Second Year Click Here
49 G01    TY BA (Bachelor of Arts) Third Year Click Here
50 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-I Click Here
51 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-II Click Here
52 V31    B.Sc (Fashion Design) Part-III Click Here
53 V85    BFA (Painting) Semester - IV Click Here
54 C8E    E Certificate Click Here
55 C8F    F Certificate Click Here
56 V89    M.Sc (Fashion Design)(V89) Semester-2 Click Here
57 G12    F.Y.B.A. (Urdu Medium) First Year Click Here
58 G12    S.Y.B.A. (Urdu Medium) Second Year Click Here
59 G12    T.Y.B.A. (Urdu Medium) Third Year Click Here
60 G11    F.Y.B.A. (Hindi Medium) First Year Click Here
61 G11    S.Y.B.A. (Hindi Medium) Second Year Click Here
62 G11    T.Y.B.A. (Hindi Medium) Third Year Click Here
63 P26   F.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
64 P26   S.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
65 P26   T.Y. B.Sc. (Optometry ) 2009 Pattern Click Here
66 P38   F.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science ) 2011 Pattern Click Here
67 P38   S.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science ) 2011 Pattern Click Here
68 P38   T.Y. B.Sc. (Industrial Drug Science ) 2011 Pattern Click Here
69 P97   F.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
70 P97   S.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
71 P97   S.Y. (Bachelor of Fire and Health Safety  
  Management
Click Here
72 P40   F.Y. Diploma in Opthalmic Technical Assistant
   (DOTA)
Click Here
73 P40   S.Y. Diploma in Opthalmic Technical Assistant
   (DOTA)
Click Here
74 P09   F.Y. M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
75 P09   S.Y. M.B.A. (2007 Pattern) Click Here
76 P09   F.Y. M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
77 P09   S.Y. M.B.A. (2012 Pattern) Click Here
78 P09   F.Y. M.B.A. (2013 Pattern) Click Here
79 P09   S.Y. M.B.A. (2013 Pattern) Click Here
80 P69   Diploma in Industrial Science (Pharmaceutical) Click Here
81 M07   M.Com. (First Year) Click Here
82 M07   M.Com. (Second Year) Click Here
83 M31   F.Y.M.A. in Subject Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
84 M32    F.Y.M.A. in Educational Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
85 M33   F.Y.M.A. in Distance Education
  2016 Pattern : Semester II
Click Here
86 M35   F.Y.M.Sc. in Subject Communication
  2016 Pattern : Semester II
Click Here