July 2017
Last Updated On Dec 14 2017 11:08AM
[ Printable Version ] 

Note :- All Results published on this DU Portal are provisional. The Statement of Marks (SoM) issued to the student will be considered as final. 

                                                                                            .......Controller of Examinations.  

  प्रिय विद्यार्थी मित्र, 
खालील निकालाच्या तक्त्यातील त्या त्या शिक्षणक्रमासमोरील Click Here हे बटन दाबून आपणास प्राप्त होणारा निकाल हा 'तात्पुरता (provisional)' असतो. आपल्या निकालाबाबत आपणास काही शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्यासाठी खाली दिलेल्या मेल आयडी. वर मेल पाठवावा. कृपया त्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधू नये.
  आपण आम्हास मेल पाठविताना त्यात आपली माहिती पुढीलप्रमाणे द्यावी.
     1. संपूर्ण नाव                                                        2. कायम नोंदणी क्रमांक (P.R.No.)              3. आसन क्रमांक 
     4. परीक्षाकेंद्राचे नाव                                              5. परीक्षाकेंद्र संकेतांक (उदा. 5405A, 6203A, ई.)                 
     6. शिक्षणक्रमाचे नाव (उदा. बी.ए., बी.कॉम., एम.बी.ए., इत्यादी.)
     7. शिक्षणक्रम संकेतांक (उदा. G01, G02, P79, ई.)
     8. विषयाचे नाव                                                   9. विषय संकेतांक (उदा.MAR250, HIS280, ई.)
   10. आपली शंका (थोडक्यात आणि नेमकेपणाने) -

  निकालाबाबतची आपली शंका पाठविण्यासाठी मेल आयडी -  

result@ycmou.digitaluniversity.ac

 

निकालाबाबत ई-मेल पाठविल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. विद्यापीठाकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती आपल्या मेलवर कळविण्यात येईल. कृपया त्याबाबतच्या चौकशीसाठी दूरध्वनी करू नये. याबाबत आपल्याकडून सहकार्य अपेक्षित आहे.                                                                     ......परीक्षा नियंत्रक 

 Results of Examinations Conducted in July 2017
(Students having 16 Digits P.R.No.)

 

Sr.
No.
Program Code 
     
Program Name Link
1 T05   Diploma in Industrial Electronics
  (2010 Pattern)
Click Here
2 V41   Master of Architecture (MAG) 2011 Pattern Click Here
3 T03   Diploma in Computer Technology
  (2010 Pattern)
Click Here
4 T51   Diploma in Automobile Engineering
  (2010 Pattern)
Click Here
5 V34   Master of Science (Environmental Science)
  (2010 Pattern)
Click Here
6 T07   Diploma in Communication Engineering
  (2010 Pattern)
Click Here
7 T24   Diploma in Mechanical Engineering
  (2010 Pattern)
Click Here
8 V47   Master of Science (Industrial Engineering)
  2011 Pattern
Click Here
9 V58   Master of Science (Environmental Science)
  2015 Pattern
Click Here
10 V23   B.Tech. (Marine Engineering) 2010 Pattern Click Here
11 V22   B.Arch. (General) 2010 Patteren Click Here
12 T35   B.Tech. in (Mech. Engg.)(2004 Pattern) Click Here
13 V61   B.Tech. in (Marine Engg.)(2012 Pattern) Click Here
14 V28   Bachelor of Design  (V28) 2014 Pattern Click Here
15 V62   Diploma in Mechanical Engineering
 
2012 Pattern
Click Here
16 T34   B.Tech. in (Elec. Engg.) (2004 Pattern)  Click Here
17 T63   Bachelor of Architecture (2005 Pattern) Click Here
18 V57   Master of Science (Mathematics)2015 Pattern  Click Here
19 V45   Bachalor of Science (Actuarial Science) 
  2011 Pattern
Click Here
20 V45   Bachalor of Science (Actuarial Science) 
  2015 Pattern
Click Here
21 V46   Master of Science (Actuarial Science) 
  2015 Pattern
Click Here
22 V44   Master of Architecture - Urban &
  Regional Planning (2011 Pattern)
Click Here
23 T96   B,Sc. (Actuarial Science) 2006 Pattern Click Here
24 V63   Diploma in E & TC Engineering 
  (2012 Pattern)
Click Here
25 T83   M.Sc. (Bio-Technology) 2015 Pattern
 
Click Here
26 V55   Diploma in Electrical Engineering
  (2014 Pattern)
Click Here
27 V43   Master of Architecture-Environmental
 Architechture (2011 Pattern)
Click Here
28 V42   Master of Architecture-Construction
 Management (2011 Pattern)
Click Here
29 V26   Bachelor of Science (Nautical) 
 (2010 Pattern)
Click Here
30 V92   Bachelor of Science (2015 Pattern) Click Here
31 V96   Bachelor of Science (Actuarial Science)
  2016 Pattern
Click Here
32 T82   B.Sc. (Bio-Technology) (2006 Pattern) Click Here
33 T82   B.Sc. (Bio-Technology) (2015 Pattern) Click Here
34 V66   B.Sc. (CSA) (2015 Pattern) Click Here
35 V65   B.B.A. (BPM) (2015 Pattern) Click Here
36 V-65   B.A. in Service Administration
  (CCE 2013 Pattern)
Click Here
Marks Verification Reports - Examinations - July 2017
Sr.
No.
Program 
     Code     
Program Name Link
1 ----   Unit-3 - Marks Verification List
  (5th Oct., 2017)
Click Here
2 ----   Unit-3 - Marks Verification List
  (14th Nov., 2017)
Click Here
3 ----   Unit-3 - Marks Verification List
  (14th Dec., 2017)
Click Here