2. Aurangabad
Last Updated On Nov 30 2017 11:39AM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
विभागीय केंद्र - औरंगाबाद

व्दारा-सर्व्हे नं.४१, सैनिकी मुलांच्या वस्तीगृहाच्या पूर्वेस, नंदनवन कॉलनी, छावणी, औरंगाबाद, ४३१००२.
दूरध्वनी क्र.(०२४०) २३७१०६६, २३७१०७७ Fax - (०२४०) २३७१०८८
(विभागीय केंद्रावरील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी)
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी
(नाव आणि पद)  
मोबाईल क्र.  ई-मेल. 
१.   डॉ.रामराव माने 
  (वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार)
९४२२२४७२९३   rd_aurangabad@ycmou.digitaluniversity.ac
२.   श्री. पी. एच. कुलकर्णी   
  (सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४७४६   kulkarni_ph@ycmou.digitaluniversity.ac
३.   श्री. पी. पी. मानकर 
  (कक्ष अधिकारी)
९४२०४८५०५१   mankar_pp@ycmou.digitaluniversity.ac
 
  श्री. एस. आर. बोरसे  
 
(वरिष्ठ सहाय्यक)
९४०३७७४५७२   borse_sr@ycmou.digitaluniversity.ac
.   श्री. ए. बी. निपळुंगे (सहाय्यक) ९४०३७७४६४५   niplunge_ab@ycmou.digitaluniversity.ac
.    श्री. आर. आर. काटे (सहाय्यक) ९९२२४६३२५८  rkate88@gmail.com
.   श्री. एन. टी. बोटे (सहाय्यक) ९४०३७७४६२९  bote_nt@ycmou.digitaluniversity.ac

 Regional Centre - Aurangabad
 

Sr. Academic Consultant   Dr. Ramrao A. Mane
Email ID   rd_aurangabad@ycmou.digitaluniversity.ac ,   rcaurangabad@gmail.com
Contact Details   (M): 9422247293 Off:0240-2371066/77
  Fax: 0240-2371088
Address   Sr. No. 41, Eastern to Military Hostel,
  Nandanvan Colony, Chhavni, Aurangabad- 431002

Map: