6. Pune
Last Updated On Aug 26 2017 3:21PM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
विभागीय केंद्र - पुणे

शाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रशालागृह, महापालिका शाळा क्र.५ (मुलांची), ६५४, सदाशिव पेठ हौदासमोर, कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०
दूरध्वनी क्र.(०२०) २४४५७९१४, Fax - (०२०) २४४९११०७ 
(विभागीय केंद्रावरील कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी)
अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी
(नाव आणि पद)  
मोबाईल क्र.  ई-मेल. 
१.   डॉ.शंकर जयवंत नाईक
  (सहयोगी सल्लागार - प्रशासन)
९४२२२४७३९८   rd_pune@ycmou.digitaluniversity.ac
२.   श्री. त्तम एस. जाधव  
  (सहायक कुलसचिव)
९४०३७७४५८९   jadhav_us@ycmou.digitaluniversity.ac
३.   श्री. शंकर आंग्रे (सहाय्यक) ९४०३७७४५८२   angre_sd@ycmou.digitaluniversity.ac
४.
 
  श्री. यशवंत पाटील (सहाय्यक) ९४२३९७९६४६   patil_yt@ycmou.digitaluniversity.ac
५.   श्री. योगेश जेजुरे (क.सहाय्यक) ९४०३७७४७३४    
(विभागीय केंद्राचे कार्यक्षेत्र)

 Untitled-9.jpg

(नकाशा )