TopLinks
Admissions 2017-18
Last Updated On Nov 18 2017 6:41PM
[ Printable Version ] Important Notice - Programme wise Prospectus are available at home page of this
                                  portal under "
Prospectus 2017-18" tab.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक  
(शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)
अ.क्र.. तपशील   क्लिक करा 
01   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम ऑनलाईन परीक्षा नोव्हेंबर २०१७ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. प्रवेशाबाबत सूचनापत्र क्र.(अपलोड दि. ८ नोव्हे.२०१७)
Click Here
02   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम जून-सप्टेंबर २०१७ तुकडीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश-प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र
 क्र. (अपलोड दि.  नोव्हे.२०१७)
Click Here
03   एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक (अपलोड दि. ३ नोव्हे.२०१७) Click Here
04   एफ.वाय.बी.कॉम.(मराठी/इंग्रजी) अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ५ (अपलोड दि. नोव्हे.२०१७) Click Here 
05   Notification to admitted students of M.A.(English) (M43) for AY 2017-18 about their
  selection of optional subjects
(Uploaded on 11th Nov., 2017)
Click Here
06   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम जून-सप्टेंबर २०१७ तुकडीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश-प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र
 क्र.१(अपलोड दि. नोव्हे.२०१७)
Click Here
07   पूर्वतयारी ऑनलाईन परीक्षा नोव्हेंबर २०१७च्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन सराव चाचणी
  परीक्षा (अपलोड दि. १ नोव्हे.२०१७)
Click Here
08   एफ.वाय.बी.कॉम.(मराठी/इंग्रजी) अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ४ 
  (
अपलोड दि. १ नोव्हे.२०१७)
Click Here
09   द्वितीय व तृतीय वर्ष बीए व बीकॉम अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ३
 (
अपलोड दि.  ऑक्टो.२०१७)
Click Here
10   एमपीएच प्रवेश २०१७-१८ - प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी व्दितीय प्रवेश फेरीसंदर्भात
  महत्त्वाच्या सूचना आणि पहिली प्रतीक्षा  यादी (अपलोड दि. १४ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
11   मूल्यशिक्षणाचीमुलतत्वे(E32)शिक्षणक्रमास  २०१७-१८ वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या
  विद्यार्थ्यांसाठी माहितीपुस्तिकेतील दुरुस्तीबाबत निवेदन (अपलोड दि. १४ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
12   ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या 
  प्रवेशार्थींची  यादी क्र.
(अपलोड दि. 13 ऑक्टो.२०१७)
Click Here
13   एमपीएच प्रवेश २०१७-१८ - प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी प्रथम प्रवेश फेरीसंदर्भात
  महत्त्वाच्या सूचना आणि प्रथम गुणवत्ता यादी (अपलोड दि. ९ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
14   ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या 
  प्रवेशार्थींची  यादी क्र. १
(अपलोड दि. ९ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
15   शै. वर्ष २०१७-१८ : प्रवेशार्थीना प्रवेश शुल्काबाबत महत्त्वाच्या सूचना 
  (अपलोड दि. ७ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
16   शै.वर्ष २०१७-१८ साठीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी दि. ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ Click Here
17   पुर्वतयारी शिक्षणक्रम प्रवेश शै.वर्ष २०१७-१८  - अपात्र विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचनापत्र Click Here
18   शै.वर्ष २०१७-१८ मधील एम.बी.ए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे
  सूचनापत्र
Click Here
19   शै.वर्ष २०१७-१८ : सर्व शिक्षणक्रमांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी आणि
  अभ्यासकेंद्रांसाठी नोटिफिकेशन
Click Here
20   बी.एस्सी. (एमएलटी/आप्टो.) विद्यार्थ्यांच्या  २०१७-१८ वर्षीच्या ऑनलाईन प्रवेशाबाबत
  महत्त्वाचे निवेदन
Click Here
21   Notification for ENTRANCE TEST for Admissions in MPH   Click Here
22   MPH (Master of Public Health) Admission Advertise 2017-18 Click Here
23   For Online Admission to Various Programs - 2017-18
  शै. वर्ष २०१७-१८ च्या विविध शिक्षणक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी
Click Here
24   Advertise about Online Admission 2017-18
  ऑनलाईन प्रवेश विषयक जाहिरात २०१७-१८
Click Here
25   विभागीय केंद्रे आणि अभ्यासकेंद्रांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबतची माहिती Click Here
26   प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अभ्यासकेंद्रानी करावयाची ऑनलाईन पडताळणी
  प्रक्रिया
Click Here
27   प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र Click Here
28   सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
29   आरक्षण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र दि. (जुलै २०१७ रोजी सुधारित )  Click Here
30   आरक्षण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
31   अन्य विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
32   मुक्त विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
33   प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
34   B.Ed. Online Admission Process 2017-19 
 
बी.एड. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
35   B.Ed. Spl. Education (HI /VI /MR) - Online Admission Process 2017-19
  बी.एड. विशेष शिक्षण - ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
36   MKCL and YCMOU's Role Based Degree Programmes -
  BBA (BPM) and B.Sc. in CSA - Online Admission 2017 
Click Here
37   Agriculture Programmes - Online Admission Application Process - 2017- 18
  
कृषिविज्ञान शिक्षणक्रम प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८
Click Here
38   MBA - Admission Process - 2017 
  
एम. बी. ए. प्रवेश प्रक्रिया २०१७
Click Here