TopLinks
Admissions 2017-18
Last Updated On Jul 26 2017 5:53PM
[ Printable Version ]
Program wise Pre Qualification and Detailed Fee Chart for 2017-18
  * School wise, Program wise Pre Quqlifications & detailed Fee Chart for AY 2017-18
   
(Uploaded on 26th July, 2017)    
Click Here
  * Program Level wise  Pre Quqlifications & detailed Fee Chart for AY 2017-18
   (Uploaded on 26th July, 2017)
 Click Here
 महत्त्वाची सूचना - शिक्षणक्रमनिहाय माहितीपुस्तिका या पोर्टलच्या होम पेजवरील "Prospectus 2017-18"
                               या टॅबवर उपलब्ध आहेत   
 Important Notice - Programme wise Prospectus are available at home page of this
                                  portal under "
Prospectus 2017-18" tab.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक  
(शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)
अ.क्र.. तपशील   क्लिक करा 
01   For Online Admission to Various Programs - 2017-18
  शै. वर्ष २०१७-१८ च्या विविध शिक्षणक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी
Click Here
02   Advertise about Online Admission 2017-18
  ऑनलाईन प्रवेश विषयक जाहिरात २०१७-१८
Click Here
03   विभागीय केंद्रे आणि अभ्यासकेंद्रांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबतची माहिती Click Here
04   प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अभ्यासकेंद्रानी करावयाची ऑनलाईन पडताळणी
  प्रक्रिया
Click Here
05   प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र Click Here
06   सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
 07   आरक्षण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र दि. (जुलै २०१७ रोजी सुधारित )  Click Here
08   आरक्षण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
09   अन्य विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
10   मुक्त विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
11   प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
12   B.Ed. Online Admission Process 2017-19 
 
बी.एड. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
13   B.Ed. Spl. Education (HI /VI /MR) - Online Admission Process 2017-19
  बी.एड. विशेष शिक्षण - ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
14   MKCL and YCMOU's Role Based Degree Programmes -
  BBA (BPM) and B.Sc. in CSA - Online Admission 2017 
Click Here
15   Agriculture Programmes - Online Admission Application Process - 2017- 18
  
कृषिविज्ञान शिक्षणक्रम प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८
Click Here
16   MBA - Admission Process - 2017 
  
एम. बी. ए. प्रवेश प्रक्रिया २०१७
Click Here