TopLinks
Admissions 2017-18
Last Updated On Jan 8 2018 12:15PM
[ Printable Version ] Important Notice - Programme wise Prospectus are available at home page of this
                                  portal under "
Prospectus 2017-18" tab.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक  
(शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती)
अ.क्र.. तपशील   क्लिक करा 
01   पूर्वतयारी प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम (तुकडी - जानेवारी २०१८) - ऑनलाईन प्रवेश सूचना
 
(अपलोड दिनांक ८ जानेवारी २०१८)
Click Here
01   अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.एस.वाय., टी.वाय. बी.ए.,बी.कॉम.
  आणि इतर शिक्षणक्रम अपात्र विद्यार्थी यादी
क्रमांक १८ - दुसरा टप्पा - प्रकटन १८ 
 
(अपलोड दि.२६ डिसेंबर २०१७)
Click Here
02   अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.एस.वाय., टी.वाय. बी.ए.,बी.कॉम.
  आणि इतर शिक्षणक्रम अपात्र विद्यार्थी यादी
क्रमांक १७ - दुसरा टप्पा - प्रकटन १७ 
 
(अपलोड दि.२१ डिसेंबर २०१७)
Click Here
03   अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी
 
क्रमांक १६ - तिसरा टप्पा - प्रकटन १६ (अपलोड दि.१५ डिसेंबर २०१७)
Click Here
04   आरक्षण प्रवर्गातील (एन.टी., व्ही. जे., एसबीसी, ओबीसी, ई.) शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना
  महत्वाच्या सूचना - प्रकटन १५ (अपलोड दि.१५ डिसेंबर २०१७)
Click Here
05   शै. सत्र २०१७-१८ ऑनलाईन प्रवेशातील दुरुस्तीसाठी केलेल्या पत्रव्यव्हारावर विद्यापीठाने
 केलेल्या कार्यवाहीची माहिती व विद्यार्थी यादी - प्रकटन १४ (अपलोड दि. डिसेंबर २०१७)
Click Here
06   अपात्र विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सूचनापत्र आणि एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी
  क्रमांक
३ - तिसरा टप्पा 
 (अपलोड दि.६ डिसेंबर २०१७)
Click Here
07   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम ऑनलाईन परीक्षा नोव्हेंबर २०१७ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम.ऑनलाईन प्रवेशासाठी मुदतवाढ (अपलोड दि. १ डिसेंबर २०१७)
Click Here
08   ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या 
  प्रवेशार्थींची  यादी क्र.
(अपलोड दि. नोव्हे.२०१७)
Click Here
09   एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक १ - दुसरा टप्पा  
 
(अपलोड दि.  नोव्हे.२०१७)
Click Here
10   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम ऑनलाईन परीक्षा नोव्हेंबर २०१७ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. प्रवेशाबाबत सूचनापत्र क्र.(अपलोड दि. ८ नोव्हे.२०१७)
Click Here
11   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम जून-सप्टेंबर २०१७ तुकडीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश-प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र
 क्र. (अपलोड दि.  नोव्हे.२०१७)
Click Here
12   एफ.वाय.बी.ए. अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक (अपलोड दि. ३ नोव्हे.२०१७) Click Here
13   एफ.वाय.बी.कॉम.(मराठी/इंग्रजी) अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ५ (अपलोड दि. नोव्हे.२०१७) Click Here 
14   Notification to admitted students of M.A.(English) (M43) for AY 2017-18 about their
  selection of optional subjects
(Uploaded on 11th Nov., 2017)
Click Here
15   पूर्वतयारी शिक्षणक्रम जून-सप्टेंबर २०१७ तुकडीच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्ष
  बी.ए./बी.कॉम. शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश-प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र
 क्र.१(अपलोड दि. नोव्हे.२०१७)
Click Here
16   पूर्वतयारी ऑनलाईन परीक्षा नोव्हेंबर २०१७च्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन सराव चाचणी
  परीक्षा (अपलोड दि. १ नोव्हे.२०१७)
Click Here
17   एफ.वाय.बी.कॉम.(मराठी/इंग्रजी) अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ४ 
  (
अपलोड दि. १ नोव्हे.२०१७)
Click Here
18   द्वितीय व तृतीय वर्ष बीए व बीकॉम अपात्र विद्यार्थी यादी क्रमांक ३
 (
अपलोड दि.  ऑक्टो.२०१७)
Click Here
19   एमपीएच प्रवेश २०१७-१८ - प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी व्दितीय प्रवेश फेरीसंदर्भात
  महत्त्वाच्या सूचना आणि पहिली प्रतीक्षा  यादी (अपलोड दि. १४ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
20   मूल्यशिक्षणाचीमुलतत्वे(E32)शिक्षणक्रमास  २०१७-१८ वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या
  विद्यार्थ्यांसाठी माहितीपुस्तिकेतील दुरुस्तीबाबत निवेदन (अपलोड दि. १४ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
21   ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या 
  प्रवेशार्थींची  यादी क्र.
(अपलोड दि. 13 ऑक्टो.२०१७)
Click Here
22   एमपीएच प्रवेश २०१७-१८ - प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी प्रथम प्रवेश फेरीसंदर्भात
  महत्त्वाच्या सूचना आणि प्रथम गुणवत्ता यादी (अपलोड दि. ९ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
23   ऑनलाईन प्रवेश २०१७-१८ : कागदपत्रांच्या अपूर्ततेमुळे प्रवेशासाठी अपात्र ठरलेल्या 
  प्रवेशार्थींची  यादी क्र. १
(अपलोड दि. ९ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
24   शै. वर्ष २०१७-१८ : प्रवेशार्थीना प्रवेश शुल्काबाबत महत्त्वाच्या सूचना 
  (अपलोड दि. ७ ऑक्टो.२०१७)
Click Here
25   शै.वर्ष २०१७-१८ साठीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी दि. ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ Click Here
26   पुर्वतयारी शिक्षणक्रम प्रवेश शै.वर्ष २०१७-१८  - अपात्र विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचनापत्र Click Here
27   शै.वर्ष २०१७-१८ मधील एम.बी.ए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे
  सूचनापत्र
Click Here
28   शै.वर्ष २०१७-१८ : सर्व शिक्षणक्रमांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी आणि
  अभ्यासकेंद्रांसाठी नोटिफिकेशन
Click Here
29   बी.एस्सी. (एमएलटी/आप्टो.) विद्यार्थ्यांच्या  २०१७-१८ वर्षीच्या ऑनलाईन प्रवेशाबाबत
  महत्त्वाचे निवेदन
Click Here
30   Notification for ENTRANCE TEST for Admissions in MPH   Click Here
31   MPH (Master of Public Health) Admission Advertise 2017-18 Click Here
32   For Online Admission to Various Programs - 2017-18
  शै. वर्ष २०१७-१८ च्या विविध शिक्षणक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी
Click Here
33   Advertise about Online Admission 2017-18
  ऑनलाईन प्रवेश विषयक जाहिरात २०१७-१८
Click Here
34   विभागीय केंद्रे आणि अभ्यासकेंद्रांसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबतची माहिती Click Here
35   प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अभ्यासकेंद्रानी करावयाची ऑनलाईन पडताळणी
  प्रक्रिया
Click Here
36   प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र Click Here
37   सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
38   आरक्षण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सूचनापत्र दि. (जुलै २०१७ रोजी सुधारित )  Click Here
39   आरक्षण प्रवर्गातील प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
40   अन्य विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
41   मुक्त विद्यापीठातून प्रथम/द्वितीय  वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात
   द्वितीय/तृतीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेची माहिती
Click Here
42   प्रथम प्रवेशित  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेची माहिती Click Here
43   B.Ed. Online Admission Process 2017-19 
 
बी.एड. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
44   B.Ed. Spl. Education (HI /VI /MR) - Online Admission Process 2017-19
  बी.एड. विशेष शिक्षण - ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१९
Click Here
45   MKCL and YCMOU's Role Based Degree Programmes -
  BBA (BPM) and B.Sc. in CSA - Online Admission 2017 
Click Here
46   Agriculture Programmes - Online Admission Application Process - 2017- 18
  
कृषिविज्ञान शिक्षणक्रम प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८
Click Here
47   MBA - Admission Process - 2017 
  
एम. बी. ए. प्रवेश प्रक्रिया २०१७
Click Here