Admissions
Last Updated On Dec 9 2016 3:49PM
[ Printable Version ]यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
 
 
  शै.वर्ष २०१६-१७ सर्व विद्याशाखांच्या माहितीपुस्तिका 
(Revised on 10th Sept., 2016)
 
Click Here
(शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत महत्वाची माहिती तक्ता)
Sr.
No.
Particulars Click Here 
1   Admission 2017 - List of Admission rejected for CPCT, SHG, CCM, FY BCA & 
  Dip. in Ind. Ele.
Click Here
2  Admission 2017 - List of Admission rejected for BA, B.Com.,
  BA (Hindi/Urdu/Consumer Services), B.Lib. M.Lib., M.Sc.(Env.Sci.) 
Click Here 
3   प्रथम वर्ष एम. ए. (मराठी/हिंदी/इंग्रजी) - प्रवेशासाठी अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी आणि सूचनापत्र  Click Here
4.   प्रवेश शुल्क रु. २०,०००/- आणि त्यापेक्षा अधिक असणाऱ्या शिक्षणक्रमांचे प्रवेश शुल्क ऑनलाईन
  भरणेबाबत सूच
ना
Click Here
5   पूर्वतयारी जुलै २०१६ - प्रवेशासाठी अपात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आणि अपात्र विद्यार्थी   यादी (दि. २१.१०.२०१६ रोजी सुधारित) Click Here

6
 
  एम.बी.ए २०१६ - प्रवेश अपूर्णता असणाऱ्या विदार्थ्यांसाठी सूचना व विद्यार्थी यादी 
  M.B.A. 2016 - Incomplete Admissions - Instructions to the students & Students List.
Click Here
7  शै. सत्र २०१६-१७ साठी आरक्षण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पद्धती  Click Here
8.   शै. वर्ष २०१६-१७ साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतलेल्या मात्र प्रवेशासाठी अपात्र होत असलेल्या
  विद्यार्थ्यांसाठी आवाहन
(Revised on 29th Sept., 2016) 
Click Here
9   शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी  Click Here
10   शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ : सर्व शिक्षणक्रमाच्या ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी मुदतवाढ 
  (दिनांक 
२० सप्टेंबर २०१६ रोजी सुधारित)
Click Here
11   B.Ed. Special Education (VI,HI,RM) Online Admission Information. 
  
बी.एड.विशेष शिक्षण  (HI / VI / MR) शिक्षणक्रम ऑनलाईन प्रवेशाबाबत माहिती 
Click Here
12.   Advertise about Online Admission 2016-17- Daily Sakal (All Editions)
  on 10th July 2016.
  ऑनलाईन प्रवेश २०१६-१७ विषयक जाहिरात - दै.सकाळ सर्व आवृत्या) दि.१० जुलै २०१६ 
Click Here
13.   Click Here for Online Application for Admission of AY 2016-17
  शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ च्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी येथे क्लिक करा 
Click Here
14.   Important Instructions to the students
  प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना  
 
Click Here
15.   University approved Service Providers & rates for Online Admissions 2016-17
  
(Revised on 27th August, 2016)
  ऑनलाईन प्रवेशासाठी विद्यापीठ मान्यताप्राप्त सेवा पुरवठाधारक आणि सेवांचे दर  
  
(दिनांक २७ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुधारित)
Click Here
16.   Common Prospectus (For All Programs) - 2016-17 (Revised on 10th Sept.,2016)
  सर्व शिक्षणक्रमांसाठी एकत्रित माहितीपुस्तिका - २०१६-१७ (दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ रोजी सुधारित)
Click Here
17.   Fee Chart, Pre-qualifications for Online Admission 2016-17 (All Programs)
  (Revised on 27th August, 2016)
   प्रवेश शुल्क, प्रवेश पात्रता एकत्रित तक्ता 2016-17 (सर्व शिक्षणक्रम) 
 
(दिनांक २७ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुधारित)
Click Here
18.   On-Line Admission Process Flow for SY/TY Students
  मुक्त विद्यापीठात व्दितीय/तृतीय वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांसाठी ऑंनलाईन
  प्रवेश प्रक्रिया माहिती 
Click Here
19.   On-Line Admission Process Flow for Fresher Students
  
मुक्त विद्यापीठात प्रथमच प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांसाठी ऑंनलाईन प्रवेश प्रक्रिया माहिती 
Click Here
20.   On-Line Admission Process - Presentation
  ऑंनलाईन प्रवेश प्रक्रिया - सादरीकरण 
 Click Here
21.   खाजगी माध्य. शाळांतील शिक्षकांना निवडश्रेणी अर्हतेबाबत दि.१५ जुलै २०१६ चे शासन
  शुद्धिपत्रक 

 
Click Here
22.   Notification for Students of M.B.A. Online Entrance Test - 18th Sept., 2016 Click Here
विद्याशाखानिहाय प्रवेश माहितीसाठी खाली दिलेल्या विद्याशाखेसमोर क्लिक करा 

     १.  मानव्यविद्या आणि सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखा                                        -        Click Here
        (School of Humanities and Social Sciences)

     २.  वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा                                                          -       Click Here
         (School of Commerce and Management)

     ३.  निरंतर शिक्षण विद्याशाखा                                                                      -        Click Here
         (School of Continuing Education)
 
     ४.  शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                                                                         -        Click Here
        (School of Education)  

     ५.  आरोग्यविज्ञान विद्याशाखा                                                                      -        Click Here
         (School of Health Sciences)

     ६.  कृषिविज्ञान विद्याशाखा                                                                          -         Click Here
            (School of Agricultral Sciences)

     ७.  स्थापत्यशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा                                            -         Click Here
        (School of Architecture, Science and Technology)

     ८.  संगणक विज्ञान विद्याशाखा                                                                    -         Click Here
       (School of Computer Science)

     ९.  शैक्षणिक सेवा विभाग                                                                             -        Click Here
        (Academic Services Division)