Admissions
Last Updated On Jul 25 2016 5:05PM
[ Printable Version ]

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक 
(शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत महत्वाची माहिती तक्ता)
Sr.
No.
Particulars Click Here 
1.   Advertise about Online Admission 2016-17- Daily Sakal (All Editions)
  on 10th July 2016.
  ऑनलाईन प्रवेश २०१६-१७ विषयक जाहिरात - दै.सकाळ सर्व आवृत्या) दि.१० जुलै २०१६ 
Click Here
2.   Click Here for Online Application for Admission of AY 2016-17
  शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ च्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी येथे क्लिक करा 
Click Here
3.   Important Instructions to the students
  प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना  
 
Click Here
4.   University approved Service Providers & rates for Online Admissions 2016-17
  ऑनलाईन प्रवेशासाठी विद्यापीठ मान्यताप्राप्त सेवा पुरवठाधारक आणि सेवांचे दर  
Click Here
5.   Common Prospectus (All Programs) - (Will be published on 25th July)
  सर्व शिक्षणक्रमांची एकत्रित माहितीपुस्तिका - (दिनांक २५ जुलै १६ पर्यंत वाट पहा)
Comming Soon
6..   Program wise Pre-qualifications & Fee Chart 2016-17 (All Programs)
  शिक्षणक्रमनिहाय 
प्रवेश पात्रता आणि प्रवेश शुल्काचा एकत्रित तक्ता 2016-17
Click Here
7.   On-Line Admission Process Flow for SY/TY Students
  मुक्त विद्यापीठात व्दितीय/तृतीय वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांसाठी ऑंनलाईन
  प्रवेश प्रक्रिया माहिती 
Click Here
8.   On-Line Admission Process Flow for Fresher Students
  
मुक्त विद्यापीठात प्रथमच प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांसाठी ऑंनलाईन प्रवेश प्रक्रिया माहिती 
Click Here
9.   On-Line Admission Process - Presentation
  ऑंनलाईन प्रवेश प्रक्रिया - सादरीकरण 
 Click Here
10.   खाजगी माध्य. शाळांतील शिक्षकांना निवडश्रेणी अर्हतेबाबत दि.१५ जुलै २०१६ चे शासन
  शुद्धिपत्रक 

 
Click Here
(शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ऑनलाईन प्रवेशाबाबत विद्याशाखानिहाय माहिती)
विद्याशाखानिहाय प्रवेश माहितीसाठी डावीकडे/खाली दिलेल्या विद्याशाखेच्या नावावर क्लिक करा 

     १.  मानव्यविद्या आणि सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखा                                        -        Click Here
        (School of Humanities and Social Sciences)

     २.  वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा                                                          -       Click Here
         (School of Commerce and Management)

     ३.  निरंतर शिक्षण विद्याशाखा                                                                      -        Click Here
         (School of Continuing Education)
 
     ४.  शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                                                                         -        Click Here
        (School of Education)  

     ५.  आरोग्यविज्ञान विद्याशाखा                                                                      -        Click Here
         (School of Health Sciences)

     ६.  कृषिविज्ञान विद्याशाखा                                                                          -         Click Here
            (School of Agricultral Sciences)

     ७.  स्थापत्यशास्त्र, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा                                            -         Click Here
        (School of Architecture, Science and Techmology)

     ८.  संगणक विज्ञान विद्याशाखा                                                                    -         Click Here
       (School of Computer Science)

     ९.  शैक्षणिक सेवा विभाग                                                                             -        Click Here
        (Academic Services Division)