Scholarships
Last Updated On Dec 28 2017 2:49PM
[ Printable Version ]Important Notice for Student who applied for Scholarship 2014-16


शै. वर्ष २०१७-१८ साठीच्या शिष्यवृत्ती कार्यप्रणालीविषयी माहिती
(28/11/2017) -
Click Here 

 

new1.gifअनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इमाव, व विमाप्र या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरीता सन 2015-16 साठी भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना – कार्यप्रणाली
 

Regarding fee concessions (शुल्क सवलतीसंदर्भात)  (School Of Computer Science)

Regarding Action taken by Regional Centers for E-Scholarship

Instructions to follow by Regional centers about E-Scholarship system for Study centers

केन्द्र शासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप

दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रमांतील प्रवेशित अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याबाबत 

अभ्यासकेंद्र प्रमुखांना अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठीच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात आवाहन

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठीच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती संदर्भात शिक्षण संचालनालयाचे पत्र

केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीची मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना: २०१३-१४

अभ्यासकेंद्र प्रमुखांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठीच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात आवाहन

दूरस्थ शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मंजुरीबाबत

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणेबाबत 

त्ती संदPostर्भात परिपत्रक